Akce a soutěže

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhraj nálepku“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Oreo Media Print, s.r.o., IČO: 07629567, se sídlem Buštěhradská 282, 272 03 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304364 („Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1 Soutěž bude probíhat od okamžiku zveřejnění soutěžního postu na facebookové stránce https://www.facebook.com/info.Artu.cz/ dne 9.6. 2020 do 16. 6. 2020 23:59 („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“). Osoba mladší 18 let se může Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejím jménem případnou Výhru.

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní facebookový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.

3.3 Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.

3.4 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.5 Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.6 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1 K zahájení Soutěže dochází okamžikem, kdy Pořadatel zveřejní na facebookové stránce  https://www.facebook.com/info.Artu.cz/ příspěvek se soutěžní otázkou a s výzvou k zapojení se do Soutěže („Soutěžní příspěvek“). Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže vloží komentář s odpovědí na otázku v Soutěžním příspěvku. Kterou samolepku preferujete A) dětská B) ornament C) zvíře D) sport E) příroda („Soutěžní komentář“) pod Soutěžní příspěvek na facebookové stránce a zároveň musí být fanouškem Facebookové stránky https://www.facebook.com/info.Artu.cz/.

4.2 Soutěžící se může do Soutěže zapojit nanejvýš jednou.

4.3 Ze všech Soutěžících v České republice bude po skončení Doby konání Soutěže vylosováno 3 Soutěžící, přičemž každý z těchto Soutěžících získá Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně „Výherci“). Losování provedou zaměstnanci Pořadatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže.

5. VÝHRA V SOUTĚŽI

5.1 Výhrou v Soutěži je 3x dárkový poukaz k nákupu v e-shopu Artu.cz v celkové hodnotě 2.000,-Kč. Přičemž 1. vylosovaný získá hodnotu poukazu 1000,- 2. a 3. získává hodnotu 500,-Kč.  Výherci budou náhodně vylosováni organizátorem soutěže. Dárkový poukaz je v elektronické podobě a s platností 6 měsíců od ukončení soutěže.

5.2 Každý Soutěžící může získat pouze jednu (1) Výhru, tj. jeden (1) dárkový poukaz.

5.3 Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím facebookové zprávy („Výzva“), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže.

5.4 Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

5.5 Výherce je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy potvrdit svůj zájem o Výhru prostřednictvím facebookové zprávy ze svého osobního facebookového účtu a postupovat dle pokynů Pořadatele. V případě, že Výherce do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.

5.6 Výhry budou Výhercům na náklady Pořadatele zaslány elektronicky, na e-mailovou adresou kterou Výherci uvedli v odpovědi na Výzvu, nebo předány Výhercům osobně, a to dle pokynů Pořadatele, nejpozději do 31. 8. 2020. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.

5.7 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či ve lhůtě podle článku 5.5 těchto Pravidel nepotvrdí svůj zájem o Výhru, Pořadatel vylosuje náhradního Výherce, případně je na rozhodnutí Pořadatele, jak s touto Výhrou naloží.

5.8 Pokud si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7 těchto Pravidel.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU

6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Oreo Media Print, s.r.o., IČO: 076 29 567, se sídlem Buštěhradská 282, 272 03 Kladno, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu jména, příjmení, facebookového účtu a adresy pro zaslání Výhry), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže, doručení Výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem společností Oreo Media Print, s.r.o. Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však pořadatel v současné době pro tyto účely nevyužívá.

6.3 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.4 Účastí v Soutěži dává Výherce svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případnou Výhrou bezplatně rozšiřoval počáteční písmeno jeho jména, jeho příjmení, město z doručovací adresy Výherce, a to na webových stránkách Artu.cz nebo v propagačních materiálech Pořadatele a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu 1 roku od konce Doby konání příslušné Soutěže.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na www.artu.cz.

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na info@artu.cz.

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

7.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.7 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook („Facebook“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže; účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv Facebooku.

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.10 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

V Kladně dne 8.6.2020